ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Eckes-Granini Austria GmbH

Към февруари 2024 г.

Eckes-Granini Austria GmbH (наричана по-нататък "Eckes-Granini") управлява уебсайта (наричан по-нататък "уебсайт"), достъпен под домейна "www.granini.bg", както и мобилни приложения в рамките на външни онлайн присъствия, като например профили в социални медии (наричани обобщено по-нататък "онлайн предлагане"). С тази декларация ви информираме за събирането на лични данни при използването на този уебсайт. Лични данни са всички данни, които могат да бъдат свързани с вас лично, напр. име, адрес, имейл адреси, поведение на потребителя.

Отговорният администратор съгласно чл. 4 т. 7 от ОРЗД е:

Eckes-Granini Austria GmbH, Pummerinfeld 1b, 4490 Санкт Флориан, Австрия

info@eckes-granini.com

Всички искания за информация, коригиране и изтриване, възражения или оттегляне на съгласие, упражняване на правото на ограничаване на обработването или на правото на преносимост на данните, както и коментари или въпроси от страна на потребителя относно защитата на данните, трябва да бъдат изпращани на този адрес.

Вашите данни ще бъдат събирани, обработвани и използвани в съответствие с разпоредбите на различните закони за защита на данните, по-специално Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и германския Федерален закон за защита на данните (BDSG), както и - ако е приложимо - германския Закон за защита на данните в телекомуникациите (TTDSG), както е описано по-подробно по-долу.

Обработването на лични данни се извършва въз основа на следните правни основания упоменати в ОРЗД.  Освен това, ако в отделни случаи са приложими по-конкретни правни основания, ще ви информираме за тях в декларацията за поверителност на данните.

•                  Ако субектът на данните е дал съгласие за обработването на лични данни за конкретна цел или цели - съгласие (чл. 6, параграф 1, т. 1, буква а) от ОРЗД).

•                  Ако обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за изпълнението на преддоговорни мерки - изпълнение на договора и преддоговорни запитвания (чл. 6, параграф 1, т. 1, буква б) от ОРЗД).

•                  Ако обработването е необходимо за спазването на законово задължение, на което сме субект - законово задължение (чл. 6, параграф 1, т. 1, буква в) от ОРЗД).

•                  Ако обработването е необходимо за гарантиране на нашите законни интереси или законните интереси на трета страна и пред него нямат преимущество интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни - законни интереси (чл. 6, параграф 1, т. 1, буква е) от ОРЗД). 

1. Събиране на лични данни за информационна употреба

(1) Ако използвате уебсайта само за информационни цели, т.е. ако не влизате, за да използвате уебсайта, не се регистрирате или не ни предоставяте информация по друг начин, ние не събираме никакви лични данни, с изключение на данните, които вашият браузър предава, за да ви позволи да посетите уебсайта. Тези данни са:

·        IP адрес

·        Дата и час на заявката

·        Разлика в часовите пояси спрямо средното време по Гринуич (GMT)

·        Съдържание на заявката (конкретна страница)

·        Статус на достъпа /HTTP-Statuscode

·        Обем на прехвърлените данни при всяко посещение

·        Уебсайт, от който произхожда заявката

·        Браузър

·        Операционна система и нейният интерфейс

·        Език и версия на софтуера на браузъра.

(2) Освен това, когато използвате уебсайта, на вашия компютър могат да бъдат съхранени "бисквитки". Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на вашия твърд диск, присвояват се на браузъра, който използвате, и чрез тях определена информация се изпраща към сайта, който е задал бисквитката (в този случай към нас). Бисквитката обикновено съдържа името на домейна, от който произхожда, "живота" на бисквитката и стойност, обикновено случайно генериран уникален номер. Бисквитките не могат да стартират програми или да предават вируси на вашия компютър. Те допринасят за това предлагането в интернет да бъде по-удобно за потребителите и по-ефективно като цяло. Бисквитките се използват от нас само в съответствие със законовите разпоредби. Това означава, че винаги получаваме оттегляемо съгласие, освен ако няма законово изискване за това. Това се отнася по-специално за случаите, когато съхраняването и четенето на информация, включително на бисквитки, е абсолютно необходимо, за да можем да предоставим нашето онлайн предлагане.

Обработваме лични данни с помощта на бисквитки на различни правни основания. Ако е получено съгласие, правното основание за обработването е декларираното съгласие. Ако не е дадено съгласие и бисквитките са необходими, данните, обработвани с помощта на тези бисквитки, се обработват въз основа на нашите законни интереси (напр. при икономическата дейност на нашето онлайн предлагане и подобряване на нейната използваемост) или, ако това се прави в контекста на изпълнението на нашите договорни задължения, за да изпълним нашите договорни задължения. Ще обясним целите, за които обработваме бисквитките, в хода на тази декларация за поверителност или в контекста на нашите процеси на съгласие и обработване.

За управлението на бисквитките и вашето съгласие за това използваме решение на Papoo Software & Media GmbH. Затова като част от обработката на поръчките предаваме лични данни (данни за съгласие) на Papoo Software & Media GmbH, Auguststr. 4, 53229 Бон, Германия, като обработващ личните данни. Под данни за съгласие разбираме следните данни: дата и час на посещението или на съгласието/отказа, информация за устройството. Обработването на данните се извършва с цел спазване на законови задължения (задължение за предоставяне на доказателства съгласно чл. 7, параграф 1 от ОРЗД) и свързаната с него документация за съгласия и по този начин въз основа на чл. 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД. За съхранение на данните се използва локално хранилище. Данните за съгласие ще се съхраняват в продължение на 3 години. Данните се съхраняват в Европейския съюз. Допълнителна информация за събраните данни и данни за връзка можете да намерите на адрес https://www.ccm19.de/en/privacyclarification.html. Подробна информация за използваните бисквитки и възможността за даване на съгласие за използване на бисквитки можете да намерите в настройките за съгласие. Там можете също да оттеглите съгласието си.

2. Събиране на лични данни за персонализирана употреба

(1) В допълнение към чисто информационното използване на нашия уебсайт, ние предлагаме различни услуги, които можете да използвате, ако проявите интерес. За тази цел обикновено трябва да предоставите допълнителни лични данни, които ще използваме за предоставяне на съответната услуга. Ако е възможна допълнителна доброволна информация, тя ще бъде отбелязана по съответния начин. Събираме, обработваме и използваме само личните данни, които са необходими за вашето използване на уебсайта и/или за изпълнението на договор, сключен с нас, или които сами предоставяте. По-специално това включва следните данни за инвентара и използването, които могат да бъдат предадени чрез формуляри на нашия уебсайт:

·        Компания

·        Име (състоящо се от обръщение, титла, име, фамилия и пол)

·        Адрес

·        Телефонен номер

·        Номер на факса

·        Адрес на електронна поща

·        Дата на раждане

·        Данни за регистрация и вход на потребителя

·        Банкови данни на потребителя

·        Идентификационен номер по данък върху продажбите (по избор)

(2) Данните за инвентара и използването ще бъдат използвани от нас, ако е това е необходимо за установяване, организиране, промяна или прекратяване на договорните отношения с вас, за да изпълним договорните си задължения, за да осигурим на потребителя вход в уебсайта, и за да се свържем с вас, ако сте поискали или ако това е необходимо в рамките на договорните отношения или е разрешено от закона.

Личните данни се съхраняват и обработват в рамките на Европейския съюз, с изключение на данните, събирани от посочените по-долу трето лице доставчици.

3. Изтриване на данните

Освен ако не е описано друго в тази декларация за поверителност на данните или в случай на обработване на данни чрез формуляра за контакт, предоставен на уебсайта, ние ще съхраняваме вашите данни само докато имаме нужда от тях, напр. за обработка на заявка, която сте ни изпратили. Следователно личните ви данни ще бъдат изтрити след обработката на заявката ви, освен ако не е договорено друго. Данните за инвентара се изтриват две години след прекратяване на договорните отношения в края на календарната година, освен ако по-дългото им съхранение не е необходимо и законово допустимо.

4. Анонимен статистически анализ на потребителските данни

Имаме право да създаваме потребителски профили, използвайки псевдоними, за целите на рекламата, пазарните проучвания или за съобразеното с нуждите проектиране на уебсайта, освен ако не възразите срещу това. По-специално анализираме данните за използването анонимно за статистически цели, за да проектираме уебсайта според изискванията. Можете да възразите срещу това използване на личните ви данни, като ни уведомите.

5. Използване на Google Analytics

(1) Използваме Google Analytics, за да измерваме и анализираме използването на нашия уебсайт въз основа на псевдонимен идентификационен номер на потребителя. Идентификационният номер на потребителя се използва за присвояване на информация за анализ на крайно устройство, за да се установи до какво съдържание са имали достъп потребителите на крайното устройство в рамките на един или повече процеси на използване, кои думи за търсене са използвали, дали са имали достъп до тях отново или са взаимодействали с нашето онлайн предлагане на уебсайта, кога и за колко време, без уникални данни като имена или имейл адреси. Псевдонимните профили на потребителите се създават с информация от използването на различни устройства, като могат да се използват бисквитки. Google Analytics не регистрира и не съхранява индивидуални IP адреси на потребители от ЕС. Въпреки това Google Analytics предоставя приблизителни данни за географското местоположение, получени от структурата на IP адреса. Що се отнася до потребители от ЕС, данните свързани с IP адреса ще се използват изключително за това извличане на данни за геолокация, преди да бъдат изтрити. Когато Google Analytics събира показатели, всички IP заявки се извършват на сървъри, базирани в ЕС, преди трафикът да бъде пренасочен за обработване към сървъри на Analytics извън ЕС.

(2) Доставчикът на услуги на Google Analytics е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/). Декларацията за поверителност на данните може да бъде намерена на адрес https://policies.google.com/privacy. Сключихме споразумение за обработване на данни с Google Ireland Limited, чието съдържание можете да видите тук: https://business.safety.google/adsprocessorterms. Основанието за предаването на данни на трети държави е Рамката за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (РЗЛД) и стандартните договорни клаузи (https://business.safety.google/adsprocessorterms). Можете да възразите срещу това използване на личните ви данни, както следва: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de; Настройки за показване на реклами: https://adssettings.google.com/authenticated. За повече информация относно Google Analytics, видовете обработване и обработваните данни, моля, вижте https://privacy.google.com/businesses/adsservices

6. Режим на съгласие на Google

На нашия уебсайт използваме режим на съгласие на Google (Google Consent Mode) - функция, предоставена от Google, която ни позволява да гарантираме спазването на разпоредбите за защита на данните и съгласието за бисквитки. Режимът за съгласие на Google ни позволява да вземем предвид вашите настройки за съгласие, особено във връзка с използването на продукти на Google, като например Google Analytics и Google Ads.

Режимът на съгласие на Google работи, като събира информация за това дали сте дали съгласието си за използване на бисквитки и други технологии за проследяване на нашия уебсайт. Въз основа на тази информация Google Analytics ще събира и изпраща данни от текущата ви сесия или не.

Ако не сте дали съгласието си за използване на бисквитки, никаква информация за вашите онлайн дейности няма да бъде предадена на Google Analytics или Google Ads.

8. Интегриране на услуги на трети страни

(1) Интегрирали сме видеоклипове от YouTube в нашето онлайн предлагане, които се съхраняват на www.YouTube.com и могат да се възпроизвеждат директно от нашия уебсайт. Всички те са интегрирани в "разширен режим на защита на данните", т.е. ако не възпроизвеждате видеоклиповете, към YouTube няма да бъдат предадени никакви данни за вас като потребител. Данните, посочени в параграф 2, се предават само при възпроизвеждане на видеоклиповете. Ние нямаме влияние върху този трансфер на данни. В този уебсайт сме интегрирали и съдържание от следните трето лице доставчици: Google Карти.

(2) С вашето посещение на уебсайта, трето лице доставчикът получава информация, че сте посетили съответната под-страница на нашия уебсайт. Освен това ще бъдат предадени данните, посочени в точка 1.1 от настоящата декларация. Това се случва независимо дали този трето лице доставчик предоставя потребителски акаунт, в който сте влезли, или не съществува такъв. Ако сте влезли в акаунта си при доставчика на приставката, тези данни ще бъдат присвоени директно към вашия акаунт. Ако не желаете профилът ви да бъде свързан с трето лице доставчика, трябва да излезете, преди да активирате бутона.

(3) Трето лице доставчикът съхранява тези данни като потребителски профили и ги използва за целите на рекламата, пазарните проучвания и/или съобразения с нуждите дизайн на своя уебсайт. Такава оценка се извършва по-специално (също и за потребители, които не са влезли в акаунта си), за да се осигури съобразена с нуждите реклама. Имате право да се противопоставите на създаването на тези потребителски профили, като за да упражните това право, трябва да се свържете със съответния трето лице доставчик.

(4) Допълнителна информация относно целта и обхвата на събирането на данни и тяхното обработване от трето лице доставчика може да бъде намерена в декларациите за поверителност на данните на тези трето лице доставчици, предоставени по-долу. Там ще намерите и допълнителна информация за правата си в това отношение и за възможностите за защита на личните ви данни.

(5) Адреси на съответните доставчици и URL с техните декларации за поверителност на данните:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Маунтинвю, Калифорния 94043, САЩ; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

9. Подизпълнители

Използваме подизпълнители в рамките на обработването на лични данни и сключваме договор с тези обработващи лични данни в съответствие с изискванията на чл. 28 от ОРЗД.

За хостинг на уебсайта се използва следният подизпълнител:

Deutsche Telekom MMS GmbH

Riesaer Straße 5

01129 Дрезден

ГЕРМАНИЯ

https://www.telekom-mms.com/

10. Присъствие в социалните мрежи (социални медии)

Като част от нашето онлайн присъствие в социалните мрежи обработваме данните на активните потребители в тези социални мрежи. Личните данни могат да бъдат обработвани и извън Европейския съюз. Това може да доведе до рискове за потребителите, тъй като може например да затрудни прилагането на правата на потребителите. Освен това потребителските данни обикновено се обработват в социалните мрежи за целите на пазарните проучвания и рекламата. За подробно описание на съответните форми на обработване и възможностите за възражение (неучастие; opt-out) се позоваваме на декларациите за поверителност на данните и информацията, предоставена от администраторите на съответните мрежи.

Исканията за информация и утвърждаването на правата на субектите на данни могат да бъдат отстоявани най-ефективно пред самите доставчици. Само доставчиците имат достъп до потребителските данни и могат директно да предприемат подходящи мерки и да предоставят информация. Ако все още имате нужда от помощ, можете да се свържете с нас.

11. Защита на личните данни

Предприемаме технически и организационни мерки в съответствие с изискванията за защита на данните, за да защитим личните данни на потребителя. Всички наши служители, които участват в обработването на лични данни, са задължени да пазят тайната на данните и са съответно обучени. Личните данни на потребителя се криптират чрез HTTPS, когато се предават към уебсайта.

12. Права на субектите на данни

Потребителят и другите субекти на данни могат да изискват от нас следните права по отношение на техните лични данни съгласно ОРЗД, които произтичат по-специално от чл. 15 до 21 от ОРЗД:

Позоваване на правото на възражение съгласно чл. 21 от ОРЗД

Имате право да възразите по всяко време, на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на лични данни, които се отнасят до вас и които се извършват въз основа на член 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД; това се отнася и за профилирането въз основа на тези разпоредби. Ако личните данни, които се отнасят до вас, се обработват за целите на директния маркетинг, имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните данни, които се отнасят до вас, за целите на такава реклама; това се отнася и за профилирането, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг.

13. Надзорен орган за защита на данните и право на обжалване

Имате право да подадете жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайното ви местопребиваване, на мястото ви на работа или на мястото на предполагаемото нарушение, ако смятате, че обработването на лични данни, отнасящи се до вас, нарушава разпоредбите на ОРЗД.  Надзорният орган за защита на данните, който отговаря за нас, е:

Представително лице за защита на данните и свобода на информацията за провинция Рейнланд-Пфалц
(Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz)
Hintere Bleiche 34
55116 Майнц

Телефон: +49 (0) 6131 208-2449
Факс: +49 (0) 6131 208-2497
Уебсайт: https://www.datenschutz.rlp.de/   
Електронна поща: poststelle@datenschutz.rlp.de  

14. Длъжностно лице по защита на данните

Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на privacy@eckes-granini.com или на нашия пощенски адрес с допълнението "Длъжностното лице по защита на данните".

15. Актуализации на тази декларация за поверителност

От време на време е необходимо да се адаптира съдържанието на тази декларация за поверителност. Затова си запазваме правото да ги променяме по всяко време. Ще изпратим изменената версия на декларацията за поверителност на регистрираните потребители по електронна поща преди нейното влизане в сила и ще я публикуваме на същото място, където е и настоящата декларация за поверителност.

 

Ако в тази декларация за поверителност предоставяме адреси и информация за контакт на компании и организации, моля, имайте предвид, че адресите могат да се променят с течение на времето и че информацията трябва да се провери, преди да се свържете с нас.